Det handlar om hyresgästernas hem! #gotland #hgfgotland

Bostadspolitik, Hyresgästföreningen Gotland, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Insändare

Vi är många som inte vill vara en sak man kan sälja när man som bolag inte får som man vill. Det gäller oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller inte, för vi gör inte den skillnaden när vi pratar med människor!  

Det vi hör är en stor oro kring vilket område som ska säljas den här gången? Vilken ägare blir det? Hur länge kommer den nya ägaren att vara kvar innan det åter blir en försäljning och ny ägare? Kommer den nya hyresvärden att ”passa på” att ”renovera” upp lägenheterna för att höja hyrorna men ändå inte ta tag i de grundläggande underhållet så som stambyten? Vad kommer pengarna från utförsäljningen att användas till den här gången?  

Frågorna är många och berättigade, för även om man hyr sin bostad så vill man ändå långsiktigt veta vem som äger ens hem, det är fakta att det finns skillnader mellan fastighetsägarnas ansvar samt sätt att bedriva sin verksamhet. 

En annan aspekt är de hyresgäster som faktiskt har bytt hyresvärd ett flertal gånger sedan deras hem såldes 2018. Vilken trygghet har de upplevt sedan försäljningen?  

Om inte hyresförhandlingslagen funnits vad hade våra hyror då kostat oss hyresgäster idag?  

Nu bygger vår modell på att alla åker med på ”räkmackan” för att inte skapa otrygghet. Men lite intressant hade det varit att leka med tanken, om man som oorganiserad hyresgäst i allmännyttan hade fått betala det bolaget begärt under alla år. Vem hade velat betala mer än vad man behöver för att ha råd att bo?   

Om man nu inte anser att det ska finnas två parter i vår svenska modell, så är det kanske för att man vill ha marknadshyror (kallas även friare hyressättning som kanske smakar bättre i vissas mun, men betyder samma sak i slutändan)? Vi hyresgäster har en svagare ställning än hyresvärdarna, dagens modell ger visst inflytande men långt ifrån att vi kan ”styra” hyresvärdarna. Om vi går tillbaka till den tiden då det inte fanns två parter kan vi se hur bostadsmarknadens förutsättningar såg ut, vill vi tillbaka till det? 

Som påtalades i radiointervjun så har alla parter ett ansvar – men om man tycker att en part bara ska acceptera vad motparten anser är rätt då undrar vi om man har förstått vad hela svenska modellen går ut på.  


Vi står fast vid att man måste ta ett långsiktigt ansvar för både intäkter och utgifter, där Hyresgästföreningen behöver få det underlag som behövs för att kunna dela det ansvaret. Vi anser också att som företag måste man rätta sin organisation efter de intäkter man har, inte tro att man kan göra vad man vill för det betalar hyresgästerna sen. Ska vi hyresgäster behöva betala för att företaget eventuellt inte gör rätt saker för de intäkter man faktisk har i form av våra hyror? 

När det kommer till ägarnas ansvar som också nämndes i radioinslaget handlar det om att ge sitt bolag rätt förutsättningar. Enligt det beslutade ägardirektivet framgår följande tydligt: 

”Bolaget ska inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick.” 

Här påtalar ägaren att det ska vara en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning därtill med rimliga hyresnivåer. Med den argumentering som nu försiggår i media anser vi inte att bolaget tar detta stycke på allvar – det är där ägarens ansvar nu belyses, för bolaget behöver kunna motivera både ökade utgifter kring personalen samt vad man gör för att effektivisera företaget för att få till en kostnadsmedvetenhet.

Det ska vara en transparens som gör att både ägare och hyresgäster (boinflytande) har förståelse för vilka hyresjusteringar som behövs för att det ska bli långsiktigt hållbart.   

Vi behöver prata om vad en effektiv förvaltning är? Om man jämför med andra bolag så har man en väldigt stor organisation för den storlek på bolag man nu har att rå om.  

För att påverka har vi alla möjlighet att engagera oss, det kan vara politiskt, fackligt eller i det här sammanhanget i Hyresgästföreningen. Om man har möjligheten att vara medlem men aktivt väljer att inte vara med, då är det ett val man gjort. Att sedan komma med åsikter om föreningen blir märkligt – speciellt om man vet hur man kan påverka. Hyresgästföreningen är partipolitiskt obunden – vi vilar på demokratiska grunder där medlemmarna röstar fram sina företrädare!   

Allmännyttan ska vara för alla, för det är en valfrihet att välja vilken bostadsform man vill bo i men tyvärr så straffas man idag om man väljer hyresrätten! 


Hyresgästföreningen Gotland

För Hyresgästföreningen är hyresgästerna och hyresrätten som boendeform alltid i fokus!

Boinflytande, GotlandsHem, Hyresgästföreningen Gotland, Hyresgästföreningen Region Stockholm, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Insändare, Simon Safari, Stefan Uddebrant

På ledarplats i GA skriver Mats Linder den 20 januari att Hyresgästföreningen agerar på ett sätt som underminerar både hyresrätten som boendeform och den egna positionen. Detta mot bakgrund av den hyresförhandling som pågått mellan GotlandsHem och Hyresgästföreningen angående nyproduktion av nya hyresrätter i området Signallottan 2.

Det är lätt att skylla på Hyresgästföreningen och på det förhandlingssystem vi har, när det egentligen handlar om något annat – det vill säga att vi idag har en bostadsmarknad i obalans. Där bristen på hyresrätter med rimliga hyror är enorm. Vårt uppdrag som organisation är att skapa trygghet och stabilitet för såväl dagens som morgondagens hyresgäster.

Sverige, och inte bara på Gotland, finns en allvarlig bostadsbrist. Det är en bostadsbrist som byggts upp under lång tid och som tyvärr ser fortsatt dyster ut. Enligt Boverket råder det idag underskott på bostäder i 207 av Sveriges 290 kommuner. Dessutom gör länsstyrelsen på Gotland i sin senaste bostadsmarknadsanalys, bedömningen att länets bostadsmarknad som helhet är i obalans på grund av brist på bostäder, och att bristen på hyresrätter är utbredd över hela Gotland.

I de nyproducerade bostäder, där GotlandsHem gått ut med sitt bud offentligt, ligger hyran redan innan de senaste yrkandena högt. Med de hyresnivåer som bolaget önskar sig, skulle få gotlänningar ha råd att bo. Studier visar att en majoritet av hushållen i region Stockholm inte skulle ha råd med en nyproducerad lägenhet. För många ligger boendekostnaden redan på över 30 % av den disponibla inkomsten.

Vi har länge påpekat att vi har en bostadspolitik som inte tar hänsyn till hur behovet ser ut. De nyproducerade hyreslägenheter som byggs idag, kan inte efterfrågas av dagens hyresgäster – det byggs helt enkelt inte för den stora allmänheten.

För vissa är det uppenbarligen frestande att skyllda bostadsbristen på vårt hyressättningssystem. Det är ett system som ger hyresgästerna ett starkt konsumentskydd och fastighetsägare goda förutsättningar att äga, bygga och förvalta hyresfastigheter. Det är således ett tryggt och välfungerade system som har till syfte att åstadkomma en bra balans mellan hyresmarknadens parter. Det är viktigt att komma ihåg att bostäder inte är som vilken vara som helst det är våra hem! 

Hyresgästföreningen menar att hållbar nyproduktion kräver långsiktighet, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. För att fastigheten ska kunna bära sin egen ekonomi över tid måste hyrorna ligga på en nivå som många kan efterfråga, annars riskerar lägenheter att stå tomma när tiderna blir sämre. Vidare menar vi att inte bara hyresgäster och fastighetsägare gynnas av att man bygger för de behov som efterfrågas på bostadsmarknaden, det gör hela samhället.

Vi efterfrågar därför en lokal bostadspolitik som bygger nya bostäder till rimliga hyror. En bostadspolitik för den breda allmänheten – för barnfamiljen, för unga vuxna, för den ensamstående mamman och för den som precis blivit pensionär. Då krävs helt andra reformer – och inte ett ensidigt fokus på förhandlingssystemet eller på Hyresgästförenintion. Gotland och Stockholmsregionens invånare behöver en bostadsförsörjning att lita på. Bostadsbristen är ett problem som måste byggas bort och som marknaden inte kan lösa, utan här behöver staten och kommunerna samt regionerna ta sitt politiska ansvar.

De riktiga och verkningsfulla reformerna inbegriper därför allt ifrån finansiering, skatter och regelförenklingar till marktilldelning, allmännyttan och andra kommunala bostadspolitiska verktyg kopplat till det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. 

Hyresgästföreningen som organisation förhandlar varje år hyran för 90 % av Sveriges 1,5 miljoner hyreslägenheter. Vi tar vårt ansvar att som organisation skapa trygghet och stabilitet för såväl dagens som morgondagens hyresgäster och vi kräver att kommunerna och bostadsbolagen tar sitt. 

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Stefan Uddebrant, ordförande, Hyresgästföreningen Gotland

Olagligt utnyttjande av hyresgäster på Gotland

Bostadspolitik, Insändare

Många hyresgäster på Gotland utnyttjas av människor som hyr ut olagligt, något som får konsekvenser både för den enskilde och för regionen/staten.

Utrymmen i en- och flerfamiljshus hyrs ut olagligt till studenter, unga vuxna och säsongsarbetare, för att nämna några. I många av dessa fall tillåter inte uthyraren att hyresgästen skriver sig på adressen, utan man uppmanas istället att använda en c/o adress hem till uthyraren eller dennes kontor. Detta görs för att uthyraren ska undvika att bli upptäckt med att hyra ut svart.
Det är även vanligt att dessa hyresgäster får bo i utrymmen som saknar bygglov eller med bristande brandsäkerhet. Många tvingas betala en hyra som långt överskrider hyran för en nyproducerad lägenhet, samtidigt som man bor i en lägenhet med i bästa fallet lägsta godtagbara standard. Det händer att hyresgäster som redan bor i fastigheten blir av med sitt förråd som de har rätt till enligt Hyreslagen. En lägenhet utan förråd får ett sänkt bruksvärde och uppnår inte lägsta godtagbara standarden.

Människor i behov av en lägenhet kan i dag alltså enkelt utnyttjas av uthyrare med tveksam moral och som gärna stoppar pengar i sin egen ficka. Detta innebär även att regionen/staten förlorar skatteintäkter då det är näst intill omöjligt att bevisa svartuthyrning och i vilken grad det sker.
Det finns lagar och föreskrifter som en hyresgäst i denna situation tvingas att bryta mot. Folkbokföringslagen, som säger att man ska vara skriven på den adress där man har större delen av sin dygnsvila. Man kan även använda sig av särskild postadress. Det gäller oavsett om man hyr ett rum eller lägenhet, bor i andra hand eller är inneboende. Till varje lägenhet skall det finnas ett lägenhetsnummer från Skatteverket som möjliggör att man kan ändra sin folkbokföringsadress. C/o ska endast användas om A ska ta hand om posten åt B, om B är förhindrad att själv ta emot sin post. C/o ska inte heller användas vid andrahandskontrakt eller inneboendeförhållande.

Hur kan vi arbeta för att komma till rätta med detta?
Region Gotland, Hyresgästföreningen, AB GotlandsHem, Fastighetsägarföreningen, enskilda hyresvärdar och Campus kan kanske göra detta tillsammans för att visa vad som är rätt och vad som är ett olagligt handlande och lukrativt utnyttjande av hyresgäster på Gotland.

Hyresgästföreningen Gotlands styrelse