Skärpta kontroller vid fastighetsförvärv

Bostadspolitik, regeringen.se

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att skärpa kon­trollen vid över­låtelser av fastig­heter. Syftet med upp­draget är att skydda bostads­hyres­gäster mot oseriösa över­låtelser av hyres­fastig­heter och hindra att den svenska fastig­hets­marknaden utnyttjas för brotts­lighet.

Skärpta kontroller vid fastighetsförvärv

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret

regeringen.se

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att redovisa en bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022.

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om ändringar i efterlevandestödet

Bostadspolitik, regeringen.se

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förändringar i efterlevandestödet. Förändringarna syftar till att göra efterlevandestödet mer likt underhållsstödet eftersom båda stöden syftar till att ge samma form av grundskydd.

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om ändringar i efterlevandestödet

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

regeringen.se

Regeringen föreslår att konsumtionsstödet inom bostadstillägget höjs med 200 kronor i månaden för ogifta och 100 kronor i månaden för gifta från och med 1 augusti 2022.

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

Ulla Sandborgh fortsätter att hålla ihop kalk- och cementförsörjningsfrågor

regeringen.se

Generaldirektör Ulla Sandborgh fick i september i år i uppgift av Näringsdepartementet att bistå i arbetet med frågor som rör Sveriges tillgång till kalk och cement. Uppgiften, som innebär att vara kontaktperson för externa aktörer i frågor relaterade till kalk och cement, förlängs nu och kommer att pågå under våren.

Ulla Sandborgh fortsätter att hålla ihop kalk- och cementförsörjningsfrågor